فیلترهای کربن اکتیو

فیلترهای کربن اکتیو صرفا به منظور جذب انواع روایح نظیر بوی سیگار،ب وی حاصله از سرخ کردن سیزیجات ، محلول های بنزین ،تولوئن واگزیلن، روایح پلی نیو کلار نظیر نفتالین و بی فنیل ،روایح حاصله از کلرورهای مختلف نظیر کلروبنزین، آلدرین، توکسافن و د.د.ت فنولها نظیر فنول و کرسول ، روایح حاصله از سوختهایی مانندروغن ، گازئیل و کرسول،بخارات خطرناک و سرطان زای عملیات جوشکاری و به طور کلی اکثر رایحه هایی که از محلولهای شیمیایی متصاعد می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد .

کاغذ فیلتر یا(مدیا) فیلترهای کربن اکتیو با توجه به سطح کربن اکتیو مورد نیاز به صورت چین خورده در داخل قاب فلزی و یا چوبی قرار می گیرد . مابین چینها (تاها) که توسط جداکننده آلومینیومی (فویل) و یا توری گالوانیزه از یکدیگر جداشده ،امکان عبور هوارا ایجاد می نماید.


مشخصات فنی:

کربن فعال یا کربن اکتیو بین 40% تا 50% در جریان تولید کاغذ فیلتر یا مدیای فیلترهای کربن اکتیو به کاغذ مخصوص آن تلقیح شده و پس از آماده شدن به صورت رول به روی دستگاه تازن مدیا قرار گرفته و در ابعاد مورد نظر تا خورده و بصورت فیلتر کامل در مِاید .
افت فشار اولیه آن (فیلتر نو)باابعاد 50×600×600 میلیمتر که کاغذ تلقیح شده توسط کربن فعال آن حدود 2000×600 میلیمتر بوده و بصورت چین خورده در داخل قاب فلزی قرار گرفته در جریان هوای 3400 متر مکعب در ساعت 60 الی 70 پاسکال اندازه گیری شده است .

ابعاد متداول آن با قاب فلزی (300و150و100و50)×600×600 میلیمتر (300و150و100و50)×300×600 میلیمتر و 50×490×490 میلیمتر و با قاب چوبی (300و150)×600×600 میلیمتر می باشد .
ساخت ابعاد غیر متداول نیز امکان پذیر می باشد .